0سبد خرید
02166680105با ما تماس بگیرید:
جدول وزن میلگرد

 فرمول محاسبه وزن میلگرد های ساده و آجدار :

(شعاع * شعاع * 3.14 * طول میلگرد * 7/8) / 1000 = وزن میلگرد

به طور مثال وزن میلگرد 12 به صورت زیر محاسبه میگردد.

(6 * 6 * 3.14 * 12 * 7/8) / 1000 = 10/58

 وزن میلگرد ها بر اساس جدول اشتال : 

 

میلگرد 12 متری
سایز میلگرد ( mm) وزن شاخه 12 متری بر حسب کیلوگرم
 5
10 
12   11
14  15 
16   19
 18 24 
 20 30
22 36
25 47
28 58
32 76
36 96