0سبد خرید
02166680105با ما تماس بگیرید:

مجتمع فولاد راد همدان

محصولات فروشگاه مجتمع فولاد راد همدان

محصول قيمت
میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,539 تومان
بدون مالیات: 27,100 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,539 تومان
بدون مالیات: 27,100 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,485 تومان
بدون مالیات: 27,050 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,485 تومان
بدون مالیات: 27,050 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,485 تومان
بدون مالیات: 27,050 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,485 تومان
بدون مالیات: 27,050 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,485 تومان
بدون مالیات: 27,050 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,104
29,790 تومان
بدون مالیات: 27,330 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A2

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,104
30,498 تومان
بدون مالیات: 27,980 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A2

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
میلگرد 32 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

قیمت میلگرد مجتمع فولاد راد همدان

محصول قيمت
میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,539 تومان
بدون مالیات: 27,100 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,539 تومان
بدون مالیات: 27,100 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,485 تومان
بدون مالیات: 27,050 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,485 تومان
بدون مالیات: 27,050 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,485 تومان
بدون مالیات: 27,050 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,485 تومان
بدون مالیات: 27,050 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,485 تومان
بدون مالیات: 27,050 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,104
29,790 تومان
بدون مالیات: 27,330 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A2

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,104
30,498 تومان
بدون مالیات: 27,980 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A2

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
میلگرد 32 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار مجتمع فولاد راد همدان

محصول قيمت
میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,539 تومان
بدون مالیات: 27,100 تومان
میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,539 تومان
بدون مالیات: 27,100 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,485 تومان
بدون مالیات: 27,050 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,485 تومان
بدون مالیات: 27,050 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,485 تومان
بدون مالیات: 27,050 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,485 تومان
بدون مالیات: 27,050 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,093
29,485 تومان
بدون مالیات: 27,050 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,104
29,790 تومان
بدون مالیات: 27,330 تومان
میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A2

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تغییر قیمت: 2,104
30,498 تومان
بدون مالیات: 27,980 تومان
میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان
بروزرسانی: 1 هفته قبل

A2

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
میلگرد 32 آجدار A3 راد همدان
بروزرسانی: چهارشنبه, 17 آبان 1402

A3

شاخه 12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 11 از کل 11 نتیجه